Prawo Pracy w

Niemczech

ważne tematy

UMOWA O PRACĘ

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY

 

ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE

 

Zawarcie umowy o pracę

Regulacje wpływające na stosunek pracy

Obowiązki i prawa stron (pracodawcy i pracownika)

 

Otrzymaliście Państwo wypowiedzenie umowy o pracę albo podpisaliście umowę o rozwiązaniu stosunku pracy? Natychmiastowe działanie jest tu niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Nie otrzymaliście Państwo pełnego wynagrodzenia od pracodawcy? Nie wypłacono Wam wynagrodzenia albo zasiłku w przypadku choroby? Pracodawca zalega z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

 

 

Windykacja należności w Niemczech

 

Kontrahent nie wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. Szybkie działanie jest ważne. Sprawdzamy czy został złożony wniosek o upadłość i ewentualnie stan finansowy w rejestrach gospodarczych. Wzywamy o zapłatę albo natychmiast składamy wniosek o nakaz zapłaty albo pozew.

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI